#
Publicat la data de 30.01.2013

Anunt pentru ocuparea postului de manager

Pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică din spitalul public la data de 4 martie 2013.

Concursul va consta în:
sageata proba de susţinere a proiectului de management;
sageata proba interviu de selecţie

La concursul de selectie se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă;
b) sunt absolventi de cursuri/sau urmează cursuri  de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o institutie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durată, conform legii;
d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmarire penală;
e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Concursul va avea loc in 04.03.2013 la ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Sighetu Marmaţiei din strada Bogdan Voda nr. 14 în sala de sedinţe.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor/înscrierea la cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar  agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul ministrului Sănăţăţii ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o institutie de învatamant superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atesta vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată, ,în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinta din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) declaraţia pe proprie raspundere că nu este urmarit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmarirea penală asupra sa;
k) copie legalizată a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
l) proiectul de management realizat de candidat;
m) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs (100 lei).

Bibliografia şi temele-cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Spitalului Municipal Sighetu Maimaţiei, atât pe site-ul institutiei: http://www.spitalsighet.ro/ cât şi pe site-ul Primariei Sighetu Marmatiei: http://www.primaria-sighet.ro/.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Comisia de concurs, Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, Str. Avram lancu nr. 22, până la data de 25-02-2013 ora 12 00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0262311541.


sageataBibliografie;

sageataGrile de punctare;

sageataTeme proiect management.